ข้อมูลสถิติจากการสำมะโน/สำรวจ/รายงานสถิติจังหวัด/สำรวจพิเศษ
จังหวัด เชียงใหม่  
ประเภทโครงการ  
โครงการ  
ปีโครงการ  
ไตรมาส  
  เลือกจังหวัด  
©2004, www.nso.go.th All rights reserved.